LET OP !

Als model ben je zelf verantwoordelijk voor de copyrights van ingestuurde / geplaatste foto’s in een portfolio.
Breng de fotograaf van de foto’s op de hoogte en overleg duidelijk met elkaar of het plaatsen van de foto’s op onze website is toegestaan!

Modelgids kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken / onjuist vermelden van copyrights.
Het systeem verkleint de formaten van de gewenste foto’s automatisch, wij plaatsen alle foto’s altijd incl. copyrights.

 

ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

1.1 Onder “model” worden alle bij Modelgids ingeschreven modellen in deze algemene voorwaarden verstaan die op voorstel van Modelgids deelneemt aan een optreden als model, (edel) figurant, (stem)acteur,artiest of specialist.
1.2 Onder “persoonsgegevens” de door gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer.
1.3 Onder “optreden” wordt in ieder geval verstaan: model staan bij fotografie of modeshows alsmede acteren, musiceren, dansen, figureren voor een geluids-, video- of filmopname of voor publiek. Onder “optreden” kunnen dus zowel activiteiten begrepen worden die onder artiestenregeling voor de loonheffing vallen als andere activiteiten.
1.4 Onder “beloning” wordt dat deel van de overeengekomen prijs voor een opdracht verstaan wat beschikbaar is voor netto vergoeding van model en eventuele inhoudingen van loonheffing en premies sociale verzekeringen alsmede administratiekosten.
1.5 Onder “(extra) gebruiksrechten” worden alle bedragen verstaan die (mede) namens talent aan opdrachtgevers in rekening kunnen worden gebracht voor gebruik van beeld – of geluidsmateriaal waar door talent aan mee is gewerkt. Om “extra gebruiksrechten” gaat het als er sprake is van ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst herhaald, meer uitgebreid of langduriger gebruik.
1.6 Onder “website” de website www.modelgids.nl
1.7 Onder “gebruiker” degene die gebruik maakt van de Website.
1.8 Modelgids behoudt zich te allen tijde het recht voor mensen die zich hebben aangemeld zonder opgaaf van reden te weigeren.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Modellen en opdrachtgevers gaan er door middel van inschrijving en het verstrekken van een opdracht aan Modelgids mee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle in deze algemene voorwaarden genoemde werkzaamheden door Modelgids voor model en alle daaruit voortvloeiende opdrachten voor model en de daarmee gemoeide financiële afwikkeling.
2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende door model gehanteerde algemene voorwaarden zijn nimmer van toepassing voor wat betreft de verhouding met Modelgids of met opdrachtgevers van Modelgids tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.


BEMIDDELING

Artikel 3. Machtiging

3.1 Door inschrijving bij Modelgids.nl heeft model Modelgids gemachtigd om model voor te stellen aan opdrachtgevers voor deelname aan opdrachten. Tevens heeft model Modelgids reeds of nu vooralsnog bij uitsluiting gemachtigd om voor financiële afwikkeling te zorgen van opdrachten uitgevoerd door model en eventuele daaruit voortvloeiende (extra) gebruiksrechten, een en ander zoals nader bepaald in de artikelen 8, 9 en 10 van deze algemene voorwaarden.
3.2 Voor opdrachten waarbij Modelgids als eerste model voorstelt voor deelname is het aan model niet toegestaan om zich vervolgens voor de betreffende opdracht door een ander te laten vertegenwoordigen, dan wel zelf de opdracht met opdrachtgever overeen te komen.
3.3 Het is opdrachtgever en model niet toegestaan om buiten Modelgids om met klant(en) en model van Modelgids contact te treden voor (eventuele) nieuwe opdrachten en/of voor de financiële afwikkeling van een opdracht. Is dit wel het geval dan staat hier een boete voor van € 500,-
3.4 Modelgids kan model wel voorstellen voor, doch geenszins verbinden tot een opdracht zonder instemming van model.
3.5 Modelgids heeft het recht foto-, film-, video-, en geluidsmateriaal waarop model staat afgebeeld te gebruiken bij promotie- reclame en verkoopactiviteiten door middel van presentaties of uitingen in publiciteitsmedia en internet, zonder dat hiervoor aan model enige vergoeding verschuldigd is.


Artikel 4. Accepteren van opdrachten en overeenkomsten voor (extra) gebruik

4.1 Indien model mondeling en/of schriftelijk akkoord gaat met een door Modelgids voorgelegd aanbod voor een opdracht ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen model en de door Modelgids genoemde opdrachtgever. Daardoor verbindt model zich niet alleen jegens Modelgids, maar ook jegens de door Modelgids genoemde opdrachtgever om de opdracht ook daadwerkelijk uit te voeren op de tijd, plaats en wijze zoals besproken en voor de genoemde vergoeding en volgens hetgeen nader bepaald is in de artikelen 5, 6 en 7 van deze algemene voorwaarden.
4.2 Indien er niets nader bepaald is wordt iedere overeenkomst voor een opdracht geacht mede te behelzen een overeenkomst betreffende de gebruiksrechten waarbij alle gebruiksrechten en voor zover mogelijk alle overige auteursrechtelijke rechten in de meest ruime zin aan opdrachtgever worden overgedragen en waarbij de overeengekomen beloning wordt geacht mede de wettelijke redelijke vergoeding voor deze overdracht te omvatten.
4.3 Doordat model mondeling en/of schriftelijk akkoord gaat met een door Modelgids voorgelegd aanbod voor overdracht van (extra) gebruiksrechten ontstaat een (eventueel auteursrechtelijke) overeenkomst over (extra) gebruik van foto-, film-, video-, en geluidsmateriaal tussen model en opdrachtgever.
4.4 Modelgids wordt nimmer opdrachtgever of werkgever van model, noch is Modelgids ooit aansprakelijk te stellen voor nalatigheid of niet nakoming van de kant van opdrachtgevers. Tussen model en Modelgids ontstaat door acceptatie van een opdracht door model geen andere rechtsverhouding dan die welke in deze algemene voorwaarden geregeld wordt.


VERPLICHTINGEN VAN MODEL JEGENS OPDRACHTGEVER(S) EN MODELGIDS

Artikel 5. Het uitvoeren van de opdracht door model

Model is verplicht de opdracht zoals overeengekomen volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de volledige duur van de opdracht. Voldoet model hier niet of niet volledig aan, dan vervalt ieder recht op beloning voor de opdracht.

Artikel 6. Materiaal

Model dient verantwoordelijk en verstandig om te gaan met het gebruik van materiaal die door de opdrachtgever(s) en/of Modelgids ter beschikking is gesteld.


FINANCIELE AFHANDELING DOOR MODELGIDS

Artikel 7. Incasso en administratie door Modelgids

7.1 Modelgids is door model bij uitsluiting gemachtigd om voor de aan model toekomende beloning voorop voorstel van Modelgids uitgevoerde opdrachten of daaruit voortvloeiende overdracht van (extra) gebruiksrechten mede namens talent een rekening te zenden aan de betrokken opdrachtgever. Het is model niet toegestaan om zelf een rekening voor deze beloning aan opdrachtgever te zenden, noch deze door een ander te doen zenden, noch om op enigerlei wijze tot incasso van de beloning over te gaan zonder een rekening te zenden of doen zenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 In afwijking van het in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden bepaalde kan Modelgids aan medewerkers beschikkend over een zelfstandigheidsverklaring of aan inhoudingsplichtige agenten na verzoek vooraf schriftelijk toestaan zelfstandig een rekening aan opdrachtgever te zenden, Modelgids is tot het toestaan hiervan echter nimmer verplicht.
7.3 Modelgids neemt aan haar gerichte rekeningen voor beloningen van model mede gelet op het in artikel 4.4 van deze algemene voorwaarden bepaalde, nimmer in behandeling.
7.4 Modelgids is verplicht een redelijke inspanning te verrichten om aan model toekomende beloningen ook daadwerkelijk te incasseren. Modelgids is niet gerechtigd om namens model aan opdrachtgevers de betalingsplicht voor overeengekomen beloningen geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van betrokken model.
7.5 Modelgids is te allen tijde gerechtigd de opdracht voor incasso van model toekomende bedragen aan een derde over te dragen. Eventueel niet verhaalbare of incasseerbare incassokosten en dergelijke worden in mindering gebracht op de beloning van model.
7.6 Modelgids is ten allen tijde gerechtigd de incasso van aan model toekomende bedragen te staken, doch uitsluitend indien hiervan onverwijld schriftelijk melding wordt gemaakt aan betrokken model.
7.7 Modelgids voert een administratie van beloningen voor model en de daarmee eventueel gepaard gaande inhoudingen. Model is gerechtigd deze administratie voor wat betreft de aan model toekomende beloningen in te zien of op eigen kosten door een adviseur in te doen zien.
7.8 Modelgids is gerechtigd om bemiddelingskosten van minimaal 10% van de overeengekomen beloning in rekening te brengen aan model als vergoeding voor de door Modelgids uitgevoerde administratieve en incassowerkzaamheden.


Artikel 8. Betaling

8.1 Opdrachtgever is verplicht alle facturen zonder korting of compensatie binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen door storting op een door Modelgids aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Indien facturen niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn worden betaald, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
8.3 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Modelgids alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
8.4 Alle door Modelgids gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig het Rapport Voorwerk 2 van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. De gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door Modelgids ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
8.5 Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders.


Artikel 9. Uitbetaling aan model en wettelijke inhouding door Modelgids

9.1 Modelgids is uitsluitend en pas dan als een opdrachtgever de aan een model toekomende beloning aan Modelgids heeft betaald verplicht om tot uitbetaling aan model over te gaan. Modelgids kan nimmer worden aangesproken voor aan haar om wat voor reden ook door opdrachtgevers niet of niet volledig betaalde beloningen.
9.2 Alle genoemde bedragen door Modelgids aan model zijn bruto bedragen. Modelgids is in de meeste gevallen verplicht om van de beloning voor model loonheffing en premies sociale verzekeringen in te houden. Aan model wordt in die gevallen uitsluitend het (fictief) nettoloon uitbetaald, dus het bedrag wat resteert nadat van de beloning zijn afgetrokken:
– de bemiddelingskosten zoals bepaald in artikel 7.8 van deze algemene voorwaarden
– het werkgevers- en het werknemersdeel van de premies sociale verzekeringen
– de loonheffing, een model ontvangt in deze gevallen loonstroken en een jaaropgave.
9.3 Indien inhouding van loonheffing en premies sociale verzekeringen achterwege kan blijven betaalt Modelgids aan model het bedrag van de beloning uit onder aftrek van de bemiddelingskosten. Als bepaald in artikel 7.8 van deze algemene voorwaarden.
9.4 Modelgids is gerechtigd om naast de bemiddelingskosten ook eventuele andere bedragen die model aan Modelgids verschuldigd is met uitbetaling van beloningen voor opdrachten te verrekenen.


Artikel 10. Betaling en medewerking door model

10.1 Modelgids is uitsluitend verplicht om beloningen uit te betalen door middel van storting op de bank- of girorekening van model of diens gemachtigde. Modelgids kan toestaan in kasbetaling van beloningen aan een model doch is daartoe nimmer verplicht. Bij kasbetaling is Modelgids gerechtigd minimaal 10% extra administratiekosten van het uitbetaalde bedrag in te houden.
10.2 Model is verplicht om aan Modelgids op eerste verzoek persoonlijke gegevens bekend te maken zoals: geboortedatum, sofinummer, bank- of giro rekeningnummer, adres. Tevens is model verplicht om aan Modelgids op eerste verzoek een kopie van een geldig paspoort en eventueel van werk- en/of verblijfsvergunning ter hand te stellen. Zolang model hieraan geheel of gedeeltelijk niet voldoet is Modelgids niet verplicht het model uit te betalen.


PUBLICATIERECHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 11. Gebruiksrecht

11.1 Door het model verstrekte persoonlijke gegevens en/of door Modelgids gemaakte beeld opnamen worden bij inschrijving eigendom van Modelgids en verkrijgt hierover het gebruiksrecht. Modelgids heeft het recht om persoonlijke gegevens en beeldopnames van het model aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling, om deze te publiceren in een fotoboek, op Cd-rom, op het internet, of via enigerlei wijze te verspreiden, uit te zenden, te publiceren en/of te gebruiken in de ruimste zin des woord. Echter zal Modelgids nooit persoonlijke gegevens en beeldopnames ter beschikking stellen aan derden zonder overleg met het model i.v.m. zijn / haar privacy. Model verklaart door inschrijving akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Modelgids.
11.2 Modelgids neemt dan de bepalingen zoals gesteld in de Wet op de Persoonsgegevens strikt in acht door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en (na invoering van) de Wet bescherming persoonsgegevens. Modellen worden opgenomen in een centraal bestand van Modelgids. Deze gegevens kunnen eventueel door Modelgids worden gebruikt om producten en diensten af te stemmen op de interesse van haar modellen en/of om haar modellen hierover te informeren.
11.3 De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van de Modelgids.nl site behoren Modelgids toe. Dit geldt echter niet voor de door modellen geplaatste materialen zoals foto’s, audio en video welke niet door Modelgids zijn gemaakt. Al het beeld materiaal, data, teksten, etc. geplaatst op de Modelgids.nl website dienen vooraf toestemming te hebben verkregen van de fotograaf/organisatie of rechtenvrij te zijn. Modelgids.nl kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schending van copyright van in de portfolio geplaatste multimedia (foto´s, audio en eventueel video).
11.4 Mogelijke claims omtrent de publicatie van beeld- of geluidsmateriaal zullen dan ook verwezen worden naar de persoon of organisatie, verantwoordelijk voor het plaatsen van betreffend materiaal. Het staat Modelgids.nl wel vrij deze ten behoeve van promotionele doeleinden te gebruiken.


Artikel 12. Aansprakelijkheden

12.1 Modelgids is noch tegenover opdrachtgever, noch tegenover model aansprakelijk voor enige schade en/of kosten van welke aard ook. Opdrachtgever en model vrijwaren Modelgids uitdrukkelijk voor iedere vordering ook door of vanwege derden.
12.2 Modelgids is noch aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever of van derden, die Model tijdens de opdracht aanbrengt, noch die mocht zijn ontstaan, wanneer model gebrekkig presteert.
12.3 De arbeidsongeschiktheid van model alsmede alle andere omstandigheden die voor model overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor Modelgids. Model kan Modelgids niet aansprakelijk stellen.
12.4 Model vrijwaart Modelgids voor alle aanspraken welke de bedrijfsvereniging dan wel de belastingdienst eventueel jegens Modelgids zou blijken te willen doen gelden.
12.5 Model is verplicht om zich W.A. te verzekeren of verzekerd te zijn tijdens de overeengekomen werkzaamheden. Model verplicht zich tevens te verzekeren of verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden.
12.6 Voor ongevallen, ( blijvende ) invaliditeit of overlijden van de door Modelgids bemiddelde personen is Modelgids noch jegens de betreffende personen ( waaronder begrepen de ouders / voogden van personen ), noch jegens opdrachtgever, noch jegens eventuele derden aansprakelijk.


Artikel 13. Reclame

13.1 Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dient opdrachtgever eventuele reclames ter zake van de factuur en de uitvoering van de opdracht binnen zes dagen na factuurdatum respectievelijk na de uitvoering van de betreffende (deel-)opdracht schriftelijk aan Modelgids te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Reclames gemeld na verloop van even genoemde periode worden niet meer geaccepteerd.
13.2 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
13.3 Reclame is niet mogelijk, indien:
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever;
– opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Modelgids (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
13.4 Indien de inzichten in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich nadat de opdracht door Modelgids is aanvaard wijzigen, kan dat Modelgids niet toegerekend worden en opdrachtgever kan daaraan geen recht ontlenen om te reclameren.
13.5 In geval opdrachtgever met inachtneming van het hiervoor in artikel 13.1 bepaalde reclameert en zijn reclame door Modelgids gegrond wordt bevonden, zal Modelgids te harer keuze de opdracht alsnog uitvoeren of een prijsreductie verlenen. De door opdrachtgever hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor overdracht, noch voor overgang van rechtswege.
13.6 Indien buiten de hiervoor omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht.


BOEKINGEN EN ANNULERINGEN

Artikel 14. Boekingen

U plaatst een boeking altijd schriftelijk.


Artikel 15. Annuleren

Annuleren dient u te allen tijde schriftelijk te doen.
Bij annulering zijn wij genoodzaakt 50% annuleringskosten in rekening te brengen van het totale bedrag.
Bij annulering vanaf 48 uur voor de overeengekomen datum, zal 100% van het totaal bedrag aan u worden doorbelast.


AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Artikel 16. Garantie

16.1 Inschrijven bij Modelgids is GRATIS.
16.2 Modelgids garandeert op geen enkele wijze opdrachten of werkzaamheden na inschrijving op de Modelgids.nl website.
16.3 Modelgids kan op geen enkele wijze het foutloos en continu functioneren van de website Modelgids.nl garanderen.


Artikel 17. Services

17.1 Modelgids functioneert als een agentschap en een online modellen platform voor vraag en aanbod in diverse doelgroepen.
17.2 Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die zich hebben aangemeld. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen zonder toestemming van ouders of voogd.


Artikel 18. Correspondentie

18.1 Modellen en opdrachtgevers die zich bij Modelgids hebben ingeschreven gaan expliciet akkoord met het versturen van e-mail, nieuwsbrieven en aanbiedingen door Modelgids. De enige wijze waarop modellen en opdrachtgevers deze e-mail kunnen stoppen, is door zich uit te schrijven of een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen.
18.2 Modelgids is niet verantwoordelijk voor de actuele update van persoonlijke gegevens van de bij haar ingeschreven modellen en opdrachtgevers. Hier zijn de modellen en opdrachtgevers zelf verantwoordelijk voor. Correspondentie via de Modelgids.nl website wordt naar de bij Modelgids opgegeven e-mailadressen verstuurd. Correspondentie vindt zoveel mogelijk per e-mail plaats. Modelgids is niet verantwoordelijk voor gemiste correspondentie door inaccurate opgegeven e-mail van betreffende inschrijver.


Artikel 19. Online winkelen en betalen

19.1 Voor betalingen van producten en/of online diensten via de website maakt Modelgids gebruik van betaling per online bankieren, eenmalige machtiging en/of betalen per telefoon/sms. Een derde partij handelt namens Modelgids de transacties verder af. Dit betekent dat u Modelgids machtigt om het geld van uw rekening / telefoon af te schrijven. Dit is mogelijk via diverse betaalmethoden zoals: iDEAL, Paypal, Maestro, Visa, Mastercard, Mister Cash, SOFORT Banking etc. Op uw rekeningafschrift wordt de naam van Modelgids vermeld.
19.2 Als het bedrag dat van uw rekening wordt afgeschreven volgens u niet klopt, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de bank. De bank zal in een dergelijk geval het onterecht afgeschreven bedrag aan u terug storten. Dit heet storneren. Onrechtmatig storneren veroorzaakt kosten welke wij vermeerderd met het bedrag op u zullen verhalen.
19.3 Alle verrichte betalingen via de website van Modelgids vallen onder de wet Kopen Op Afstand. Deze schrijft een denkperiode van 7 dagen na aankoop voor. Klanten van Modelgids hebben dus 7 dagen na betaling het recht zich te bedenken. Na deze 7 dagen vervalt deze mogelijkheid.


SLOTBEPALING

Artikel 20. Toepasselijk recht

20.1 Modelgids behoudt zich het recht voor niet-serieuze, kwetsende, aanstootgevende, commerciële berichten te weigeren. Modelgids behoudt zich verder het recht voor om modellen en opdrachtgevers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Modelgids om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
20.2 Niets van de Modelgids.nl website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, overgenomen of worden vermenigvuldigd. Voor elk gebruik is vooraf toestemming van Modelgids vereist.
20.2 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbondenheid van de overige bepalingen. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen door Modelgids worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 59058692.

Januari 2015